Hypothyreos, hypothyreos typ 2 och hypometabolism

Så här går det till när sköldkörtelhormon bildas, om allt fungerar som det ska
Vid behov av sköldkörtelhormon signalerar hypotalamus i hjärnan att mer hormon behöver tillverkas genom att den släpper ut tyrotropin release hormone/TRH, som i sin tur stimulerar hypofysen att frigöra thyroidesastimulerande hormon/TSH. TSH går sedan till sköldkörteln och stimulerar denne att producera sköldkörtelhormon, vilket i huvudsak är tyroxin/T4, vilket är ett lagringshormon.

Det mesta av T4 omvandlas till trijodtyronin/T3 ute i kroppens vävnader, framförallt i lever och njurar. T3 är 3-5 gånger så biologiskt aktivt som T4. Sköldkörteln själv bildar även en liten del T3, men det mesta av det T3 som används i kroppens celler kommer från omvandlingsprocessen utanför sköldkörteln.

Vid tillräckliga hormonnivåer minskar TRH och därmed även TSH och hormonproduktionen i sköldkörteln minskar. Detta är ett feedbacksystem som liknar HPA-axeln när det gäller binjurarnas hormonproduktion.

Störningar kan uppstå
Går man till vårdcentralen och kontrollerar sin sköldkörtelfunktion, mäter man i regel TSH, fritt T4 och fritt T3 i blodet. Det finns dock flera faktorer som kan orsaka störningar och som inte alltid visar sig i dessa blodprover.

Några sådana exempel är:
- TRH är för lågt av någon annan orsak eller sköldkörteln svarar inte på TSH signalerna
- Höga nivåer av sköldkörtelhormon i blodet kan bero på att de inte kan utnyttjas i cellerna fullt ut
- Hypofysen kan ha störningar, orsakat bland annat av fluor
- Varje cell har receptorer, där sköldkörtelhormonerna ska passa in och få tillträde till cellen men dessa  receptorer kan vara resistenta och ta upp mindre hormon än normalt
- Det saknas nödvändiga näringsämnen för att en effektiv hormonproduktion ska ske
- Tungmetaller, kemikalier och konkurrerande grundämnen kan ta jodens plats/störa upptaget av jod
- Sköldkörteln är skadad eller inflammerad

Sköldkörtelns hormoner har inverkan på hela kroppen. Bland annat reglerar de tillväxten och ämnesomsättningen i kroppens vävnader. De påverkar effekten av andra hormoner, värmeproduktion, cellernas energiproduktion, omsättning av näringsämnen, hjärtats slag, tarmens rörelser, hjärnans funktion och vår känslomässiga och mentala hälsa.

Allt fler lider av någon form av hormonell obalans som är relaterat till sköldkörteln. Som alltid när ett hälsoproblem uppstår, är det inte isolerat till ett enda organ/körtel, utan det är ett samspel där hela kroppen är involverad och där miljö, arv, trauma, livsstil och mentala/känslomässiga aspekter inverkar. Sköldkörteln sitter på framsidan av halsen och består av 2 lober och är en av kroppens viktigaste hormonproducenter och energigivare.

Vad är hypothyreos?

Redan 1878 beskrev Dr. William Ord hypothyreos, som han då kallade myxödem, eftersom hypothyreos för många människor, handlar om en ansamling av ett kroppseget protein som kallas mucin i vävnaderna. Mucinet kan ansamlas exempelvis på överarmar, händer, ansikte, på halsen och kan ge ett svullet och plufsigt utseende.

I dag kallas sjukdomen hypothyreos. I takt med ökad kunskap förändras klassificeringarna och på senare år har vi två nya ord som är involverat i begreppet hypothyreos: Hypothyreos typ 2 och Hypometabolism.

Vad är hypothyreos typ 2? 

Den amerikanske läkaren, Mark Starr har myntat begreppet hypothyreos typ 2 (som ännu inte är officiellt accepterat). Med hypothyreos typ 2 menas att funktionen hos hormonerna är nedsatt på något sätt men att problemet inte ligger i själva sköldkörteln. Detta kan liknas vid diabetes typ II där det inte handlar om att bukspottkörteln producerar för lite insulin, utan att känsligheten för insulin i cellerna har minskat och därför kan inte cellerna ta upp insulinet på ett effektivt sätt.

Vid hypothyreos typ 2 menar Mark Starr att problemet ligger i cellerna och är kopplat till en mitokondriell störning och leder till en cellulär energibrist. Oavsett typ av hypothyreos, leder detta till en nedsatt ämnesomsättning/hypometabolism. Hypothyreos typ 2 visar sig dock sällan i blodprover trots att individen kan ha många kliniska symptom.

Några skäl till att hypothyreos typ 2 uppstår är:
- Näringsbrister som selen, zink, koppar, magnesium, järn, mangan, molybden, A, C, D, E vitaminer
- Toxiner och tungmetaller
- För högt eller för lågt kortisol
- Bristande funktion hos lever och/eller njurar
- Tarmdysbios med ökad produktion av svavelväte
- Kost och livsstilsfaktorer

Vad är hypometabolism?

Hypometabolism är ett begrepp som sprider sig allt mer, framförallt tack vare www.hypo2.info, som är en mycket informativ och kunskapsbefrämjande hemsida.  

Låg kroppstemperatur är ett av de viktigaste symptomen vid hypometabolism, då kroppens biokemiska processer går långsammare än normalt.

 

För att en biokemisk process ska ske i kroppen krävs aktiva enzymer. Dess aktivitet styrs bland annat temperatur, pH och tillgång av näringsämnen. Orsakerna till en sänkt kroppstemperatur kan vara flera; binjurarnas funktion, sköldkörtelns funktion, tungmetaller, läkemedel, andra toxiska ämnen som ftalater, petroleumprodukter och ämnen som konkurrerar med jod som; fluor och klor.

  

Kroppstemperaturen
Kroppen gör alltid det bästa av rådande situation och en klok åtgärd är att sänka kroppstemperaturen vid toxisk belastning eftersom värme ökar giftigheten hos många toxiner. Sköldkörteln och dess hormoner, är mycket känsliga för giftiga ämnen. 

Som en första check kan man ta morgontemperaturen. Vid hypotyreos är temperaturen ofta lägre än normalt, men orsakerna till den lägre temperaturen kan som sagt vara flera. Notera att kroppstemperaturen kan vara förhöjd vid inflammationer (inklusive allergier och autoimmuna reaktioner) och infektioner.
Normal kroppstemperatur vid uppvaknandet (innan man har stigit ur sängen) är ca 37,0-37,3 i ändtarmen och ca 36,3-36,6 i armhålan.

 

Avgiftning viktig vid hormonella problem
Alla hormoner är beroende av en fungerande leveravgiftning och en toxisk kropp eller överbelastad lever ger alltid upphov till hormonella obalanser. Därför är det viktigt att man tänker på att stödja levern och framförallt, att undvika exponering av gifter (ja, jag är medveten om att det är omöjligt, men vi kan göra vårt bästa, vilket har betydelse).

 

Hormoner påverkar varandra
Vid en underfunktion hos sköldkörteln/sköldkörtelhormonerna kommer binjurarna att försöka kompensera för den energibrist som råder, genom att öka sin frisättning av kortisol. Detta tröttar ut binjurarna och kan med tiden ge upphov till binjureutmattning. Förutom att kortisol är nödvändigt för att T4 ska omvandlas till T3, tjänstgör det även som en dörröppnare till cellerna så att T3 kan få komma in. Binjurarnas funktion är därför viktig för sköldkörtelhormonernas funktion. Även ett förhöjt/dominant östrogen kan hämma sköldkörtelhormon.

Symptom på hypometabolism

Symptomen på låg aktivitet hos sköldkörtel och binjurar går ofta hand i hand och det är vanligt att det förekommer obalans inom båda områdena samtidigt. Nedan ser du ett axplock av vanliga symptom.

 

 HYPOTYREOS

 HYPOTYREOS & BINJUREUTMATTNING

 

 BINJUREUTMATTNING

 

 

 

Myxödem

Ökat sockersug

Sug efter proteinrika livsmedel

Slembildning och/eller harklingar

Hjärtklappning

Minskad livslust

Tandavtryck på tungan

Koncentrationsproblem

Irritation

Klumpkänsla i halsen

Minnesproblem

Lågt blodtryck

Högt kolesterol

Sömnstörningar

Svettningar

Kalla händer och fötter

Minskad glädje

Allergier

Torr/narig/gulfärgad hud

Depression

Återkommande inflammationer

Förstoppning

Förlust av kroppshår

Yrsel när du ställer dig upp

Långsamma senreflexer

Infektionskänslighet

Högt insulin

Förlust av yttre tredjedelen av ögonbrynen

Frusenhet

Diarré

Infertilitet

Låg kroppstemperatur

Obehag vid solarplexus

Karpaltunnelsyndrom

Minskad sexlust

Överdriven hunger

Stelhet i muskler

Muskelsvaghet

Ömhet vid ländryggen

Benskörhet

Viktökning/viktminskning

Bruna fläckar på huden

Gallsten

Förändrad näringsbalans

Ökad smärtkänslighet

Mörkare eller hesare röst

Alkoholintolerans

Svårt att tåla stress

Hörselnedsättning

Lågt blodsocker

Ökad nervositet, oro, grubbel

Huvudvärk

Hjärndimma

Illamående

Menstruationsproblem

Ledvärk

Ökat saltsug

Fibromyalgi

Tinnitus

Ökat sötsug

Näringsmedicinsk behandling av hypotyreos och hypometabolism

Som näringsterapeut är jag intresserad av att se till hela situationen och involverar alla kroppens körtel-, och organfunktioner, miljö, kost, livsstil, arv, mentala och känslomässiga aspekter. Som jag skrev inledningsvis inverkar alla faktorer. När det handlar om hypothyreos eller hypometabolism är jag särskilt intresserad av binjurarnas och sköldkörtelns funktion, mineralbalans, leverfunktion, exponering av toxiska ämnen, tungmetaller och olika livsstilsfaktorer.

 

Behandlingen syftar till att stödja avgiftning, körtel- och organfunktioner och förbättra näringsupptaget. Eftersom varje individ är unik och kroppen genomgår olika faser under behandlingens gång, anpassas behandlingen utifrån detta, ett steg i taget.

 

Behandlas man redan med exempelvis Levaxin, men ändå har kvar många symptom på hypotyreos, kan man stöda kroppens förmåga att ta utnyttja läkemedlet för att på så vis förbättra dess funktion.

 

Såväl analysmetoderna, kunskapen och behandlingsmöjligheterna inom detta område har förbättrats avsevärt sedan jag började mitt arbete med detta för över 10 år sedan. Samtidigt upplever jag att den här typen av problem har ökat dramatiskt och att många som är sjuka, är sjukare än förr.

 

Miljögifter har stor betydelse när det gäller de endokrina funktionerna och vi kan göra mycket för att förbättra omständigheterna både i våra kroppar och i vår närmiljö.

 

Giftiga ämnen
Många gifter lagras i fettväven och påverkar kroppen i många år, vilket kan vara ett av skälen till att kvinnor oftare får problem med sina sköldkörtelhormoner än män, då de har en större andel fett på kroppen. Vår miljö är i dag belastad med tusentals kemikalier och toxiska ämnen och man känner ännu inte till dess effekt på vare sig miljön eller hälsan till fullo. Några av dessa är fluor, klor, ftalater och många ämnen i våra hygienprodukter. 

 

Fluor konkurrerar med jod, som är en viktig komponent i sköldkörtelhormonet och viktig för binjurarnas funktion. Fluor skadar många av kroppens enzymer och redan små mängder påverkar vårt intellekt i negativ bemärkelse. Observera att från och med 2010 klassas fluor som ett näringsämne och kan därför finnas med i kosttillskott.

 

Klor finns våra kommunala vatten, sukralos, toalett/kopieringspapper, plaster m.m. och konkurrerar, precis som fluor, med jodens plats i sköldkörtelhormonet.

 

Ftalater, eller "mjukgörare" är en grupp av industriella kemikalier som används för att göra plast som polyvinylklorid (PVC) mer flexibel och motståndskraftig. Dessa ämnen har visat sig störa det endokrina systemet på flera sätt och vissa studier har kopplat samman ftalater med sköldkörtelproblem.

Läkemedel
Tänk på att det även finns substanser i läkemedel som är hämmande för sköldkörtelns funktion som: litium, propyltiouracil, tiamazol, glukokortikoider, betablockerare, sertralin, östrogen och interferon.

 

Kroppen ”äter” det du stryker på din hud
Ser man närmare på innehållet i våra vanliga hud/hygienprodukter upptäcker man att, även de som klassas som naturliga/ekologiska har genomgått kemiska processer, och innehåller rester av skadliga substanser. Huden absorberar väldigt väl ämnen som den kommer i kontakt med. Därför ska du vara lika aktsam med vad du stryker på dig som med vad du äter och dricker.

Tips vid hypotyreos och hypometabolism

- Undvik stärkelserika livsmedel som säd, potatis, ris och även socker. Välj i stället grönsaker, bär, och i viss mån frukt och ät dem helst råa.

- Protein och fett är viktigt för kroppens hormontillverkning. Några källor är alger, nötter, frön, fågel, ägg, kallpressad kokosnötolja, avokado och Smör (undvik övriga mejeriprodukter).

- Ät inte oljor som inte är ekologiska och kallpressade eller margariner.

- Tillred måltiderna själv från färska ekologiska råvaror för att minimera toxiner, läkemedelsrester och tillsatser samt för att öka förutsättningarna till ett högre näringsintag.

- Vattenrenare till dricks- och duschvatten behövs om vattnet är klorerat. Har du kommunalt vatten är risken överhängande att du får i dig en mängd läkemedelsrester och andra toxiska substanser genom ditt kranvatten.

- Rör på dig, helst utomhus mitt på dagen så du fångar solen. Inaktivitet och brist på solljus kan vara en bidragande orsak till hypometabolism.

Hade du nytta av den här artikeln? Dela den gärna med dina vänner så att fler kan få glädje av den. 
//Madeleine Marcus