Viktig information för vår gemensamma trygghet

Jag erbjuder näringsmedicinsk och funktionsmedicinsk rådgivning. Detta räknas i Sverige till komplementär/alternativ medicin och ska ses som ett komplement till traditionell sjukvård.

Behandlingen syftar till att stödja kroppens förmåga att optimera körtel/organfunktioner med hjälp av ett individanpassat kosttillskottsprogram, kostråd och livsstilsförändringar. Detta är inte detsamma som att behandla sjukdomar. Jag ställer inte heller diagnos och ger inte råd kring läkemedel.

Det finns inga garantier för ett visst behandlingsresultat, men jag kommer att hjälpa dig på bästa sätt jag förmår utifrån de förutsättningar som råder. I de fall jag märker att de önskade resultaten uteblir, kommer jag berätta detta för dig utan dröjsmål, samt om möjligt, rekommendera läkare eller annan terapeut.

Vid skyperådgivning ska jag kunna se dig under vårt samtal.
Bild- och ljudinspelning under sessionerna är inte tillåtet.  
Hälsoutvärderingen är mitt viktigaste arbetsverktyg. Därför är det ett krav att du har fyllt i denna för att jag ska kunna hjälpa dig (denna får du av mig i samband med din bokning).

Patientsäkerhetslagen
Enligt patientsäkerhetslagen 5 kapitlet gäller följande begränsningar för komplementärmedicinska utövare:
1§ Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:
- Behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar.
- Behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning.
- Undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos.
- Behandla någon annan med radiologiska metoder.
- Utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling.
- Undersöka eller behandla barn under åtta år eller prova ut kontaktlinser.

Sekretess
Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531 8§) gäller tystnadsplikt för all per­sonal inom området, vilket även omfattar min verksamhet.

Personuppgifter
För att kunna boka en tid hos mig behöver jag få uppgifter från dig som förnamn, efternamn, födelsedatum, fullständig adress, e-postadress och mobiltelefonnumer (om sådant finns). Uppgifterna används för att jag ska kunna identifiera dig, kontakta dig (vilket främst sker via e-post), samt vid upprättande av kvitton och fakturor, samt i de fall jag sänder varor till dig. Inga uppgifter om dig eller från dig förmedlas vidare till tredje part. 

För personer under 18 år krävs målsmans godkännande för bokning av rådgivning. Målsman är även ansvarig gällande den omyndiges bokningar och betalningar. 

Journal
Din journal förvaras i låst utrymme och tas bort på ett säkert sätt när du varit inaktiv hos mig i tre år.  
Namn och adressuppgifter kan eventuellt finnas kvar längre tid.